2014/03: Kontraktsregulering av smidig programvareutvikling

Kontraktsregulering av smidig programvareutvikling - Hvilke kontraktsmekanismer kan bidra til at it-prosjekt som benytter smidig programvareutvikling lykkes?

Det er mange it-prosjekter som ikke lykkes. En av årsakene er at særtrekk ved programvareutvikling skaper stor usikkerhet knyttet til programvaren som skal lages.

Denne usikkerheten gjør at det ved kontraktsinngåelsen er vanskelig å spesifisere programvarens egenskaper.

Smidig programvareutvikling, en utviklingsmetode som skiller seg radikalt fra tradisjonelle plandrevne utviklingsmetoder, tar disse utfordringene inn over seg.

Metoden legger opp til at programvare først skal spesifiseres i detalj underveis i utviklingsprosessen. Målet er å utvikle programvare som er bedre tilpasset kundens behov og dermed gir større nytteverdi.

De tradisjonelle it-kontraktene er ikke tilpasset smidige utviklingsmetoder. Når disse kontraktene likevel brukes i prosjekter som benytter smidig programvareutvikling, øker sjansen for at prosjektet mislykkes. Derfor er det behov for kontrakter tilpasset smidig programvareutvikling.

Et av formålene med denne masteroppgaven, som ble levert ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014, er å bidra i arbeidet med å utforme kontrakter som er egnet for smidig programvareutvikling.

Oppgaven drøfter hvordan alternative måter å spesifisere programvaren på kan bidra til at it-prosjekt som benytter smidig programvareutvikling lykkes. Videre tar den for seg hvordan dette skal reguleres i kontrakten med tanke på risikofordeling og kontraktsbrudd.

Dan Sørensen har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo, og har blant annet jobbet med spesifikasjon av programvare, prosjektledelse og kontraktsoppfølging i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fra desember 2014 jobber han som advokatfullmektig i advokatfirmaet Selmer DA.

Vedlegg Størrelse
CompLex_3-14.epub 1.64 MB
CompLex_3-14_web.pdf 1.69 MB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]