2011/06: To artikler om legaldefinisjoner

Dag Wiese Schartum - Legaldefinisjoner i nyere norske lover

Marius Raugstad, Ivar Berg-Jacobsen - Legaldefinisjoner og juridisk interoperabilitet i helsesektoren

Denne rapporten inneholder to arbeider om legaldefinisjoner. Det første arbeidet (Schartum) redegjør for en kartlegging av alle legaldefinisjoner i nye norske lover i perioden 2007 – 2010.

Hensikten med arbeidet er først og fremst å presentere et empirisk materiale som grunnlag for videre arbeider vedrørende semantisk interoperabilitet i offentlig forvaltning, dvs. spørsmål om begreper i en lov kan anvendes med samme meningsinnhold også i andre lover. Artikkelen inneholder også enkelte generelle refleksjoner og anbefalinger vedrørende bruk og utforming av legaldefinisjoner.

Det andre arbeidet (Berg-Jacobsen og Raugstad) er en masteroppgave i forvaltningsinformatikk der forfatterne har gjort en detaljert analyse av alle legaldefinisjoner som forekommer i fire helselover. Formålet med undersøkelsen er bl.a. å drøfte spørsmål om semantisk interoperabilitet på tvers av de aktuelle lovene. I et avsluttende kapittel viser de bl.a. hvordan det er mulig å sette alle legaldefinisjoner i de fire lovene inn i én felles begrepsmodell for helsesektoren. Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, deltar i forskningsprosjektet

Semicolon II som er finansiert av Norges forskningsråd under Verdikt-programmet. Prosjektet omhandler spørsmål om interoperabilitet og samhandlingsevne i offentlig forvaltning, og spørsmål om semantikk får spesiell oppmerksomhet.

Dag Wiese Schartum er professor ved Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Ivar Berg-Jacobsen og Marius Raugstad avla høsten 2011 sin mastergradseksamen i forvaltningsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk.

Vedlegg Størrelse
PDF icon 1001.53 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: