2009/04: Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet - En studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor

Denne rapporten springer ut av forskningsprosjektet Legal Information Security Regulations: An Instrumental Perspective. Prosjektet ble fi nansiert av Norges Forskningsråd over programmet IKT, sikkerhet og sårbarhet.

Denne rapporten drøfter hvordan 19 store og mellomstore kommuner på østlandsområdet forholder seg til personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens regler om sikring av personopplysninger: I hvilken grad overholdes reglene om informasjonssikkerhet, hvilke tiltak har kommunene iverksatt for å etterleve regelverket og hvilke utfordringer har kommunene stått overfor i etterlevelsesarbeidet? Rapporten analyserer også hvordan Datatilsynet håndhever reglene om informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Her diskuteres hvilke virkemidler Datatilsynet har til rådighet, hvordan virkemidlene brukes og hvilken effekt virkemiddelbruken kan sies å ha på kommunenes regeletterlevelse.

Tommy Tranvik er forsker ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo.

Vedlegg Størrelse
PDF icon 357.76 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]