2008/05: Telekirurgi i et rettslig perspektiv

Bjørn Ivar Christie Østberg

Telekirurgi i et rettslig perspektiv - med spesiell vekt på etikk, samtykke og ansvar

Denne avhandlingen gir en introduksjon til og innføring i hva telekirurgi er og medfører, og hvilken teknologi som her er i bruk. Den belyser problemstillinger og spørsmål som kan oppstå i forbindelse med telekirurgi i relasjon til etikk, samtykke og ansvar. Dette er særlig viktige temaer i forhold til et felt som telekirurgien, da mange vil oppleve telekirurgi som noe ukjent, nytt, utenfor ens kontroll og derfor usikkert.

I forbindelse med utvikling og bruk av ny teknologi er problemstillinger rundt pasientens rettsvern særlig aktuelle. Dette henger også sammen med at man beveger seg i et skifte mellom det som tradisjonelt betegnes som behandling og såkalt medisinsk forskning. Da er det viktig at pasientens selvbestemmelsesrett får råde og at samtykke innhentes.

Telekirurgi medfører et brudd med en del tradisjonelle elementer innenfor medisin. Disse er både av etisk og mellommenneskelig dimensjon. Behandlingsansvarlig lege er fjernet fra pasienten, undersøkelser må skje via andre personer eller elektroniske medier. Bruk av teknologi kan medføre nye skadepotensialer – spørsmål om ansvar er derfor også viktige. Dette gjelder både i relasjon til hvem som er ansvarlig slik at skade kan unngås, men også i forhold til hvem som er ansvarlig når noe går galt. Det finnes ingen egen lovgivning i Norge eller internasjonalt som regulerer telekirurgi.

Avhandlingen undersøker om det eksisterende lovverket gir løsning på disse spørsmålene som reises i forhold til telekirurgi eller om det er behov for særlovgivning på feltet.

Avhandlingen ble skrevet som en studentavhandling høsten 2007, ved Senter for rettsinformatikk på Universitetet i Oslo. Forfatteren arbeider nå som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Arntsen.

Vedlegg Størrelse
PDF icon 551.11 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]